YEMP – Conditions Générales d’Utilisation

Společnost YEMP vyvinula a provozuje online platformu pro organizaci akcí (platforma), která integruje nástroje s přidanou hodnotou a umožňuje připojit zákazníky, profesionály, kteří chtějí organizovat akce ( “poskytovatelé”) a poskytovatelé služeb (“Partner”) poskytující produkty / služby (definované v článku 2) nezbytné pro jejich výrobu ve Francii i v zahraničí, které jsou přístupné v režimu SaaS.

 

ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT

 

Tyto všeobecné podmínky použití (dále jen « Všeobecné podmínky » ) definují technické, organizační a finanční modality, jakož i povinnosti partnerů, YEMP a organizátorů v rámci používání platformy a poskytování služeb, které jsou k dispozici.

Jakékoli připojení, použití nebo konzultace s platformou vyžaduje souhlas partnera a organizátora bez omezení nebo rezervace těchto Podmínek.

 

ČLÁNEK 2: DEFINICE

 

Termíny začínající velkým písmenem mají buď definici, která jim byla dána přímo v textu, nebo v následující definici:

 • « Předplatné » znamená placené upisování upsané organizátorem a / nebo partnerem poskytujícím přístup k určitým službám platformy YEMP, jejichž podmínky a podmínky jsou popsány v těchto Všeobecných podmínkách.
 • « Účtem » se rozumí prostor vyhrazený pro organizátora nebo partnera přístupný on-line, který umožňuje konzultaci a správu svých informací, vytvořených událostí, žádostí o nabídky a objednávky.
 • « Content (s) » se rozumí jakýkoli obsah poskytovaný Uživatelem na platformě, včetně, ale nejsou omezeny na jakýkoliv popis produktů, služeb, dat, informací, textu, jakýkoli objekt uvedeny, popisné, žádné další připomínky, hodnocení uživatele nebo produktu / služby, jakéhokoli jména, pseudonym, e-mailu, značky, fotografie, obrazu, zvuku, videa, loga.
 • « Produkt / služba » znamená produkt nebo službu nabízenou na platformě partnerem. Výrobek / služba musí splňovat tyto podmínky.
 • « Platformou » se rozumí webová stránka přístupná na adrese www.yemp.co výhradní vlastnictví společnosti YEMP a provozovaná touto společností, která umožňuje přístup k produktům / službám.
 • « Uživatel » znamená jakoukoli osobu, která platformu používá, ať už je to Organizátor, Partner nebo jiný.

ČLÁNEK 3: PŘÍSTUP K PLOŠINĚ

 

Platforma je v zásadě přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případů vyšší moci, třetími stranami a / nebo údržbářskými pracemi a zásahy nezbytnými pro řádné fungování platformy. V případě přerušení se společnost YEMP bude snažit o to upozornit prostřednictvím upozornění na domovské stránce nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Přístup k platformě vyžaduje dostatečný přístup k internetu a použití vhodného přístupového terminálu (počítače nebo jiného) (veškeré náklady spojené s přístupem k internetu a tarifní politikou poskytovatele přístupu je odpovědností Uživatele).

V případě přerušení nebo nedostupnosti platformy, ať už je příčina, včetně údržby, technické nebo jiné související s přetížení sítě nebo použití nepřiměřenou rychlostí, Společnost YEMP nemůže na tuto skutečnost zaujmout odpovědnost a uživatel nemůže požadovat náhradu.

Společnost YEMP si vyhrazuje právo změnit své služby nebo platformu včetně dostupnosti nových bezplatných nebo placených funkcí nebo změnou a / nebo smazáním funkcí, které jsou v současné době dostupné platformu. Technická pomoc, obchodní, poprodejní nebo jakákoli jiná pomoc mohou být předmětem zvláštního nabízeného tarifu.

 

ČLÁNEK 4: VYTVÁŘENÍ ÚČTU

 

K přístupu na platformu musí uživatel otevřít účet. Registrace je povolena pouze právnickým osobám. Registraci právnické osoby smí provádět pouze fyzická osoba, která je oprávněna ji zastupovat.

Jakmile byl účet vytvořen, musí uživatel vyplnit povinné pole uvedené ve formuláři poté, co uvedl, zda se jedná o partnera, organizátora nebo uživatele, uvedením jeho příjmení, jména a příjmení. , jeho e-mailovou adresu (používá se jako uživatelské jméno) a heslo. Partner musí uvést jméno společnosti, kterou zastupuje, a jeho poštovní adresu. Při této příležitosti je Uživatel vyzván k přijetí těchto Smluvních podmínek.

Uživatel souhlasí s poskytnutím přesných, úplných a aktuálních informací. V případě změny údajů, které se ho týkají, se tedy každý uživatel zavazuje bezodkladně aktualizovat svůj účet. Každý uživatel bude výhradně zodpovědný za důsledky vyplývající z poskytnutých informací, pokud se ukáží jako nepravdivé, neplatné nebo chybné.

Registrace na platformě, a tím i vytvoření účtu, poskytuje přístup ke všem funkcím platformy.

Uživatelské jméno a heslo uživatele jsou přísně osobní a uživatel souhlasí s tím, že zachová důvěrnost. Registrovaný uživatel je jediný oprávněný k používání platformy pomocí svých identifikátorů. Použití e-mailové adresy uživatele spojené s jeho heslem předpokládá přístup a použití platformy tímto uživatelem. V případě, že se dozví o přístupu třetí strany na svůj účet, Uživatel souhlasí s tím, že bude YEMP neprodleně informovat e-mailem na adresu team@yemp.co.

Každý uživatel souhlasí s vytvořením a používáním pouze jednoho účtu, pokud není výslovně stanoveno. Jakákoli odchylka od tohoto pravidla musí být předmětem výslovné žádosti uživatele a výslovného a konkrétního oprávnění od společnosti YEMP. Vytvoření nebo použití nových účtů pod vlastní identitou nebo třetí stranou bez vyžádání a získání oprávnění YEMP může vést k okamžitému pozastavení a / nebo uzavření účtů uživatele a všechny přidružené služby.

Partner se zavazuje uchovávat informace organizátora, výměny mezi nimi, jakékoli důvěrné transakce a nesmí zveřejňovat a / nebo nabízet přímo organizátorovi produktů / služeb bez procházení platformou. V případě úplného nebo částečného nedodržení tohoto závazku bude Partner povinen zaplatit jako penalizační doložku částku 10 000 eur. Toto sankce má komminátorský charakter a není v rozporu s žádným poškozením, které by YEMP mohl uplatnit.

 

ČLÁNEK 5: POPIS PLATFORMA

 

Platforma poskytuje přístup do tří polí « Vytvořit novou událost » , « Načíst existující událost » pro Organizátory a « Zobrazit panel » pro partnery.

Vytvoření nové události
Kliknutím na tlačítko « Vytvořit novou událost » je organizátor vyzván, aby vyplnil následující údaje: Jméno; datum události a počet účastníků.

Po kliknutí na tlačítko « Vytvořit » přistupuje uživatel k « Plánovač událostí » , který se skládá z časového řádku nebo « Časového řádku » a čtyř kategorií událostí, které mají být « přetahovány » do času Linka jako:

 • Stravování a občerstvení;
 • Zábava a zábava;
 • Setkání a workshop;
 • Motivace a týmové budovy.

Chcete-li najít nabídky odpovídající vybrané kategorii, je třeba přetáhnout událost do plánu v Časové lhůtě. Níže jsou uvedeny různé nabídky, které jsou k dispozici. Klepnutím na nabídku a poté na « Další podrobnosti” má organizátor přístup k dalším informacím o vytvoření své akce, jakož i rozpočtové indikaci. Po vytvoření události může organizátor kliknout na “Uložit”: událost je vytvořena a zůstane přístupná ze složky Organizátor prostřednictvím « Načtení existující události » .

Vložte existující událost
Sada vytvořených událostí je seskupena na této stránce, stejně jako informace o stavu, například: datum, název události, počet účastníků a datum poslední úpravy.

Kliknutím na pole « Otevřít » , které je uvedeno v každém souhrnu událostí, je uživatel směrován na stránku poskytující přístup k následujícím informacím:

 • Stav, datum, počet účastníků, předpokládaná cena H.T a T.T.C pro událost, stejně jako možnost « Pokračovat v platbě » (v závislosti na stavu události).
 • Citace partnerů a zejména možnost ověřit navrhovanou citaci a tím ověřit objednávku.
 • Časová osa události.

Přejděte na palubní desku

Tato funkce umožňuje partnerovi vytvářet a upravovat své produkty / služby, včetně:

 • Úplný a přesný popis produktů / služeb
 • Dostupnost produktů / služeb
 • Místo, doba doručení atd.

Uživatelé budou mít přístup k žádostem o kotace a k:

 • Moje nabídky: shromažďuje všechny vybrané nabídky v rámci akce. Nabízí podrobnosti o nabídce (wifi, hodnocení, fotky, přístup na parkovací místo nebo ne, cena).
 • Moje uvozovky “: označuje stav události a umožňuje zobrazení odhadu velmi podrobně. Partner pak má možnost “Přijmout”, “Upravit” nebo “Odmítnout”. V případě změny může měnit jednotku měření a / nebo měnit cenu. Přijímání odhadu upraveného organizátorem umožňuje dokončení operace. Partner může vyměňovat zprávy s organizátorem za předpokladu, že historie zpráv zůstane dostupná pro všechny účely.
 • « Moje faktury » : jsou uvedeny všechny citáty, které jsou klasifikovány podle jména a jejichž údaje jsou k dispozici kliknutím na pole « Podrobnosti » .

ČLÁNEK 6: ROLE A ZÁVAZKY YEMP

 

Úlohou YEMP je technický zprostředkovatel zajišťující jednoduché spojení mezi organizátory a partnery. Společnost YEMP nijak nezasahuje do transakcí mezi organizátory a partnery, kteří rozhodují o uzavření smluv prostřednictvím platformy samostatně a podle vlastního uvážení.

Společnost YEMP nevlastní nebo neposkytuje produkty / služby nabízené platformou partnerem, nikdy nevlastní produkty / služby, nekontroluje je, neukládá produkty / služby a není depozitářem jakýmkoli způsobem.

Společnost YEMP nemůže zejména zaručit, že produkt / služba partnera uspokojí organizátora nebo že bude odpovídat popisu.

Podobně YEMP nemůže zaručit partnerovi, že výrobek / služba nebude vrácen nebo že prodej nebo dodávka nebude zrušen pořadatelem, z nichž všechny jsou výhradně a přímo pod osobní odpovědnost každého Partner a organizátor.

 

ČLÁNEK 7: ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST OBSAHU

 

Každý partner je výhradně zodpovědný za jakýkoli Produkt / službu, který prodává na platformě, a za dodržování těchto všeobecných obchodních podmínek / podmínek prodeje, které jej sdělují organizátorovi. Je také výhradně zodpovědný za dodržování všech zákonů a předpisů platných pro tyto produkty / služby a bude výhradně zodpovědný (zejména organizátorovi, ale také YEMP nebo třetí straně) škody způsobené těmito produkty / službami nebo obecněji všechny důsledky spojené s nabídkou a prodejem svých produktů / služeb.

Platforma obsahuje prostory, na kterých uživatel může nahrát Obsah (« Obsah »). Poskytnutím obsahu na platformě (ať už jde o komentáře, text, obrázky, zvuky, videa, názvy …) je povinen dodržovat právní a regulační předpisy.

Za obsah a zejména za partnera je tedy výlučně odpovědný uživatel a informace a závazky učiněné během poskytování produktu / služby. Uživatel souhlasí s tím, že nebude poskytovat obsah ani obsah a obecněji provádět jakýkoli čin nebo čin, na celé platformě nebo její části:

 • porušující práva k duševnímu vlastnictví třetích stran (včetně videa, televizní pořady, krátké, střední a / nebo celovečerních filmů, animované či jinak, reklama, nerealizované osobně partnera nebo pokud partner nemá potřebná oprávnění třetí osoby nebo organizace pro kolektivní správu práv, která v nich disponují);
 • porušování platných zákonů a nařízení, veřejného pořádku a morálky (zejména ospravedlnění za zločiny proti lidskosti, podněcování k rasové nenávisti, dětské pornografii atd.),
  které mohou být označeny jako zpronevěra, podvod, porušení důvěry nebo spadají pod jiný trestný čin;
 • které by mohly poškodit obraz a / nebo pověst YEMP a / nebo představovat jednání nekalé nebo parazitární soutěže s ohledem na YEMP;
 • Vzhledem k povaze platformy Společenství a bez ohledu na citlivost každého z nich je na uživateli, aby respektoval určitý etický obsah a / nebo komentáře zveřejněné online.

V případě, že obsah nedodržuje tyto zásady, může společnost YEMP bezodkladně:

 • Odebrat obsah a zejména odstranit z prodeje uvedeného produktu / služby;
 • Zablokovat, pozastavit, zavřít nebo smazat účet bez předchozí formality;
 • Sdělte příslušným orgánům všechny požadované informace.

Navíc uživatel ukládá osobní sankce specifické spornému obsahu (odnětí svobody a pokuta), kromě případného odsouzení k úhradě škody.

V případě sporu mezi uživateli kvůli obsahu publikovanému jedním z nich je na uživateli, aby přímo kontaktovali a vyřešili svůj spor mezi nimi. YEMP není povinen zasáhnout a nezasahuje do řešení sporu. Společnost YEMP si proto vyhrazuje právo nereagovat na stížnost Uživatele, která jí byla zaslána v tomto případě, aniž by vznikla v tomto ohledu jakákoli odpovědnost.

Oznamováním obsahu prostřednictvím platformy uděluje uživatel při registraci na platformě YEMP:

 • nevýlučná, nepřevoditelná, sublicenční a bezplatná licence pro celý svět a po dobu trvání registrace uživatele, použití, reprodukci, reprezentaci, publikování úprav, přizpůsobení , zobrazovat na platformě jakýmkoli způsobem veškerý obsah nebo jeho část. Uživatel bere na vědomí, že užívání jeho obsahu provedeného společností YEMP před jeho odhlášením, vymazáním, uzavřením účtu nebo ukončením těchto smluvních podmínek nesmí být uživatelem zpochybněno.
  V případě, že si uživatel přeje podávat společnosti YEMP zprávu o přítomnosti chybných informací, nedodržování nebo nelegálního obsahu na platformě, musí tuto žádost zaslat e-mailem na adresu team@yemp.co. Musí rovněž povinně upřesnit identifikační údaje partnera YEMP, přesný popis obsahu, který se zdá být špatný nebo nezákonný, a důvody.

Na druhé straně YEMP připomíná, že oznamování nezákonného obsahu za účelem získání stažení a / nebo zastavení jeho šíření, znát tyto nepřesné informace, je zákonem potrestán a vystavuje partnerovi trestnímu stíhání a / nebo občanské.

 

ČLÁNEK 8: PŘIHLÁŠKA PŘEDPLATNÉHO

 

Subscription Subscription

Při registraci nebo později při přístupu na svůj účet může uživatel:

 • zvolit předplatné platformy mezi různými typy předplatného nabízených společností YEMP;
 • zvolte způsob platby a proveďte první platbu.

Bezodkladně po potvrzení upisování a zaplacení předplatného:

 • YEMP se otevře nebo popřípadě aktualizuje uživatelský účet
 • Uživatel obdrží e-mail na adrese uvedenou v registračním formuláři, který potvrzuje předplatné předplatného.

Doba předplatného

Doba platnosti Předplatného je stanovena při registraci a začíná validací předplatného YEMP. Předplatné je poté prodlouženo o nové období, které se rovná původně upsanému období, pokud není ukončeno jakoukoli ze stran, s výpovědní lhůtou 30 dní.

Cena předplatného

Předplatné je fakturováno na základě sazeb platných v době předplatného nebo jeho obnovení a v závislosti na zvolených možnostech, je-li to nutné.

Ceny předplatného platformy jsou uvedeny v eurech a jsou uvedeny bez daní a všech daní zahrnutých (TTC).

Použitá sazba DPH je platná v den zápisu předplatného.

Fakturu vystavuje společnost YEMP a zasílá uživateli.

Platební podmínky odběru

Cena je splatná při upisování kreditní kartou, inkasem nebo SEPA a převodem.

Jakákoli platba kreditní kartou (Visa nebo MasterCard) bude provedena prostřednictvím zabezpečeného systému, který poskytuje společnost STRIPE, poskytovatel platebních služeb, takže předávané informace jsou šifrovány softwarem a žádná třetí strana nemůže během přepravy v síti.

Pokud banka odmítne platbu, YEMP informuje zákazníka e-mailem a nabízí jiný způsob platby (např. Převodem). V případě nezaplacení nebo v případě výpadku jakéhokoli druhu, společnost YEMP si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit jakýkoli odběr za jakoukoli částku splatnou organizátorem.

 

ČLÁNEK 9: VÝDAJE KOMISE YEMP

 

Při placení služby připojení poskytované společností YEMP se Partner zavazuje zaplatit YEMP za to, že organizátor dokončí objednávku na platformě, provize ve výši 10% s výjimkou poplatků, které mohou souviset způsob platby vybraný organizátorem. Komise je získána a splatná, jakmile organizátor potvrdí objednávku na platformě, bez ohledu na použitý způsob platby.

Komisionáři a veškeré další poplatky za YEMP budou hrazeny kompenzací se částkami vybranými společností YEMP jménem partnera, a tak budou přímo odečteni z částek zaplacených organizátorem. V každém jiném případě bude jakákoli další splatná částka zaplacena partnerem, převodem a nejvýše deseti (10) pracovními dny po skončení každého měsíce. Při neexistenci platby v těchto lhůtách by mohl být požadován zájem na prodlení ve výši 10% na neuhrazené částky. Navíc je-li částka provizí zbývající splatností partnera vyšší než 1000 EUR, bude účet partnera automaticky zablokován. Partnerský účet bude znovu aktivován, jakmile partner provede situaci s YEMP.

Měsíční faktura z YEMP bude vygenerována a přístupná partnerem z jeho účtu.

 

ČLÁNEK 10: PLATEBNÍ MANDÁT A MANDÁT FONDU

 

Příkaz k inkasu

Aby mohli organizátoři platit své objednávky prostřednictvím platformy, společnost YEMP využívá autorizovaného poskytovatele platebních služeb ACPR, jmenovitě Stripe.

Tato online platební služba je poskytována společnosti YEMP, která jí umožňuje plnit sběrný mandát, který jí byl svěřen, a to prostřednictvím partnerů. Partner proto oprávňuje společnost YEMP, aby z jejího jménem a na její účet shromáždila od zařízení, které zvolila společnost YEMP, částky odpovídající platbě příkazů. YEMP je obdrží jménem a jménem příslušného partnera za účelem jejich vrácení.

Za tímto účelem partner uděluje společnosti YEMP mandát ke shromažďování prodejní ceny včetně všech objednávek zadaných jakýmkoli organizátorem pro jeho produkty / služby. Tento příkaz k inkasu se řídí ustanoveními článků 1984 a následujících Občanského zákoníku jako součást dokonalého zastoupení a pro organizátory představuje prohlášení o platbě ve smyslu článku 1239 občanského zákoníku. ,

V rámci tohoto mandátu může společnost YEMP prostřednictvím služby poskytnuté svým platebním partnerem vybírat cenu zaplacenou jménem a jménem partnera za účelem jeho převodu na uvedeného partnera na ad hoc účtu, který byl otevřen u banky, aby je izolovaly od svých vlastních prostředků.

Společnost YEMP nebude mít právo, a proto je zakázáno disponovat na vlastní účet peněžních prostředků shromážděných v jménu a jménu partnera před provedením náhrady částek, které mu vznikly na základě Smlouvy , Nicméně v případě platební události má tento platební příkaz nárok na vrácení peněz ve prospěch organizátora.

Podle ustanovení článku 1993 občanského zákoníku a podle příkazu k inkasu bude společnost YEMP mít právo na to, co obdrží tím, že vrátí partnerovi prostřednictvím bankovního převodu částku předpisů, které obdrží, ve jménu a jménem partnera, po uhrazení částek, které mu byly zaplaceny za příkazy odečtené z provize z titulu společnosti YEMP.

Partner se výslovně vzdává práva čerpat z částek (úroků či jiných), které mohou vzniknout zneužitím částek vybraných v souvislosti s objednávkou a realizací prodeje nebo služby. Mandát je omezen na výběr částek vybraných jménem a jménem partnera.

YEMP zpřístupňuje partnerovi funkcionalitu, která mu umožňuje prostřednictvím svého účtu znát stav plateb obdržených společností YEMP podle příkazu k inkasu.

Fakturační příkaz

Společnost YEMP se zavazuje, že vytvoří funkčnost IT, která umožní automaticky generovat faktury jménem partnera organizátorovi při zadávání objednávek zadaných organizátorem na platformě.

Doplnit platné daňové předpisy, zejména ustanovení článku 289-I-2 Všeobecného daňového řádu, jakož i ustanovení Úředního věstníku veřejných daní z daní (BOFIP) zveřejněného dne 18. října 2013 na články 360 až 500 BOI-TVA-DECLA-30-20-10, partner uděluje YEMP fakturační mandát v jeho zastoupení a jménem.

Tento udělený fakturační mandát se řídí ustanoveními článků 1984 a následujících Občanského zákoníku jako součásti dokonalého zastoupení. V rámci tohoto mandátu může společnost YEMP prostřednictvím platformy vytvářet a vydávat faktury adresované organizátorům jménem a jménem partnera.

Společnost YEMP se zavazuje, že elektronické faktury vystavené jménem a jménem partnera a vytvořené na základě tohoto fakturačního mandátu budou volně přístupné z účtu partnera, aby se usnadnilo jejich účetnictví, aby byly splněny jejich daňové povinnosti a zejména jeho přiznání k DPH, v souladu s předpisy.

Tyto návrhy zákonů, jejichž tématem je plně automatizován, jsou vytvořeny a vydány v elektronické podobě pořadateli na e-mailovou adresu v době svého pořadí. Jsou očíslovány podle číslování zmiňuje partnera, nebo pokud to není možné, u YEMP systému.

Vystavené elektronické faktury budou uchovávány YEMP po dobu minimálně 6 let od jejich vydání, pokud YEMP byla výslovně osvobozen od této povinnosti ze strany partnera.

V souladu s články 420 a 430 z DPH-BOI-DECLA-30-20-10 zveřejněné 18.října 2013, faktury vydané v souvislosti s výkonem zúčtovacího termínu budou považovány za mlčky přijal partnera.

Nicméně, partner může napadnout informace obsažené ve fakturách z vyúčtování YEMP na základě pověření do 14 kalendářních dnů ode dne vydání těchto poukázek. V případě oprávněného protestu, YEMP vydá neprodleně korekční fakturu.

Partner si ponechává plnou odpovědnost za jeho právní a daňové povinnosti vyúčtování jako faktur vystavených jejím jménem a na její účet v souladu s ustanoveními mandátní fakturace a inkaso, zejména pokud jde o povinnosti DPH.

V této souvislosti se Partner výslovně zavazuje:

 • prohlásit daňovému úřadu DPH vybranou v době způsobilosti;
 • zaplatit do státní pokladny o DPH je uvedeno na fakturách vystavovaných jejím jménem a na její účet u YEMP;
 • ihned volejte vydané elektronickou fakturu, pokud to nebylo zpřístupněny YEMP; a
 • YEMP neprodleně oznámit jakoukoli změnu v údajích týkajících se označení podniku se používají pro sestavování svých faktur.

Toto vyúčtování mandát také nese mandát vydávat úvěry ve jménu a na účet partnera.

 

Článek 11: Citace a provedení pokynu

 

Před provedením objednávky, organizátor může prostřednictvím platformy, citací z partnera. Tento odhad je pouze orientační posouzení YEMP pro každou službu, která musí být potvrzeny partner.

Jakýkoli požadavek na nabídku je předán přímo prostřednictvím platformy. Organizátor pak obdrží žádost o potvrzení e-mailem, na který bude nakonec být připojena příslušnými údaji. Všechny citace musí získat ověření partnera, který může přijmout, změnit nebo zrušit. Zpracování žádosti Partnera působí v rámci maximálně 2 dny. Jakmile zpracována partnera, organizátor obdrží e-mail vyzývající ho k jeho účtu, aby přístup k události. Komerční návrh partnera a zvláštních podmínkách prodeje jsou obsaženy v PDF formátu na tento e-mail

V případě zrušení partnera, YEMP může navrhnout nového partnera, pokud je to možné.

YEMP si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli objednávku na organizátora s kým tam je spor o zaplacení předchozí objednávce.

 

ČLÁNEK 12: ZODPOVĚDNOST YEMP

 

YEMP je vázán pouze na povinnost prostředků.

YEMP odpovědnost za přímé škody přičitatelné pouze smluvní pochybení YEMP. Uložit chybu na své straně, YEMP nenese odpovědnost za škody způsobené zraněním uživatele za použití všech nebo části platformě nebo nemožnosti použít všechny nebo část z nich.

YEMP nemůže nést odpovědnost za spory, které vzniknou mezi uživateli nebo jakékoliv nepřímé škody, jako je ztráta zisku, předvídatelné či nepředvídatelné, invaze branding, tvrdil uživatelem.

YEMP je jen platforma on-line dohazování, YEMP nemůže nést odpovědnost za:

 • Produkty / služby a služby poskytované partnery jsou uvedeny na platformě, potenciální selhání partnerů.
 • Škody způsobené organizátory či třetím osobám při výkonu služby poskytované nebo Partners.

Jako partner, který odpovídá YEMP jakékoliv příčiny a bez ohledu na okolnosti nesmí během dvanácti (12) měsíců předcházejících akce pro překročit 50% z celkového počtu provize od partnera poškození a v případě organizátora nebo jiným uživatelem, větší ze šesti (6) měsíců ode dne upsání a součtu pět set eur (€ 500).

Ve své funkci hostitele obsahu přidaného uživateli nemůže společnost YEMP nést odpovědnost za obsah publikovaný na platformě uživatelem.

 

ČLÁNEK 13: ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORŮ A PARTNERŮ

 

Organizátoři jsou výhradně zodpovědní za výběr služeb, ke kterým se přihlásili, poté, co obdrželi potřebné a dostatečné informace o podmínkách jejich užívání, o jejich vlastnostech a vlastnostech.

Je zodpovědností organizátora zajistit, aby měl technické předpoklady k využití služeb online služby YEMP.

Organizátor nebo případně Partner se zavazuje, že společnost YEMP zaručí jakékoli stížnosti, žaloby nebo nároky, které by mohly být vzneseny proti ní, vyplývající přímo nebo nepřímo z nesouladu Produktu s předplacenými závazky a více obecně nedodržení těchto smluvních podmínek organizátorem nebo partnerem. Tato záruka pokrývá jakoukoli částku, kterou by YEMP musel zaplatit z jakéhokoli důvodu, včetně poplatků za advokáta a soudních poplatků uznaných nebo vyslovených.

V případě nedodržení těchto Podmínek platformě si YEMP vyhrazuje právo zakázat organizátorovi nebo případně partnerovi přístup k on-line službám bez nároku na jakoukoliv náhradu jako takové.

 

ČLÁNEK 14: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

Obecná struktura platformy a všechny další prvky tvořící platformu (jako je grafický design, texty, vizuály, fotografie, videa, animace, loga, název domény včetně použité technologie) jsou výhradním vlastnictvím společnosti YEMP, nebo byly předmětem předchozího oprávnění k užívání ve prospěch YEMP. Obsah poskytovaný každým uživatelem je však a zůstává majetkem tohoto uživatele, s výhradou licence udělené uživatelem společnosti YEMP.

Uživatel není oprávněn prezentovat veřejnosti, reprodukovat, měnit, používat prvky platformy v odvozené práci, distribuovat, prodávat jakýkoli obsah platformy, pokoušet se získat přístup k zdrojovému kódu platformy a provádět reverzní inženýrství.

Obzvláště zakázáno používat nebo reprodukovat název “YEMP” a / nebo jeho logo samotné nebo sdružené pro jakýkoli účel a zejména pro reklamní účely bez předchozího písemného souhlasu YEMP.

V případě porušení těchto povinností Uživatelem si YEMP vyhrazuje právo zastavit tyto akce a požadovat náhradu škody.

 

ČLÁNEK 15: OSOBNÍ ÚDAJE

 

YEMP uchovává a shromažďuje údaje poskytované uživateli. Jsou podřízeny souhlasu uživatele, který je dán zejména při komunikaci s e-mailovou adresou nebo při registraci na platformě.

Shromážděné údaje jsou následující:

 • Jméno, příjmení, firma, e-mailová adresa, heslo, platební karta, bankovní údaje, poštovní adresa.
 • Informace o události (název události, náklady, nabídka, výměna mezi organizátory a partnery …);

Tato data umožňují společnosti YEMP poskytovat služby nabízené prostřednictvím platformy registrovaným, referenčním a / nebo otevřeným uživatelům.

S výjimkou toho, že uživatel výslovně komunikuje prostřednictvím registrace na platformě, společnost YEMP neobdrží informace, které osobně identifikují uživatele.

Podle zákona “Informatique et Libertés” č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů má uživatel právo z důvodu oprávněného důvodu, přístupu a opravy osobních údajů o o.

Toto právo lze uplatnit písemnou žádostí na následující e-mailovou adresu: team@yemp.co

YEMP se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, vzhledem k povaze údajů a stávající rizika plynoucí z léčby pro zachování bezpečnosti osobních údajů o uživatelích a zejména zabránit tato data byla narušena, poškozené, nebo že k nim mají přístup neoprávněné třetí strany.

Toto ošetření bylo prohlášeno Komisi Nationale Informatique Informatique (ICO) pod číslem A8095328.

Společnost YEMP si vyhrazuje právo zveřejnit všechny nebo část získaných osobních údajů buď v souladu s právními závazky nebo na základě soudního, správního rozhodnutí nebo nezávislého správního orgánu (včetně Národní komise pro výpočet a Svobody).

 

ČLÁNEK 16: DŮVĚRNOST

Každá smluvní strana se zavazuje zachovávat důvěrné informace, které obdrží od druhé strany, a zejména nezveřejňovat důvěrné informace druhé smluvní strany žádné třetí osobě, s výjimkou zaměstnanců nebo agentů, které potřebují zveřejnit. znát je a používat důvěrné informace druhé strany pouze za účelem výkonu svých práv a plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy.

Smluvní strany se dále zavazují, že tato ustanovení budou prosazovat svými zaměstnanci a všemi zástupci nebo třetími osobami, které mohou být v souvislosti s touto smlouvou zapojeny jakýmkoli způsobem.

 

ČLÁNEK 17: TRVÁNÍ A UKONČENÍ

 

Tyto smluvní podmínky jsou uzavřeny na dobu neurčitou a jsou kdykoli vypovězitelné oznámením (1) jednoho měsíce uživatelem nebo YEMP bez zvláštního důvodu e-mailem nebo prostřednictvím platformy.

Každé upisování je uzavřeno na dobu neurčitou a je kdykoli vypověděno oznámením (1) jednoho měsíce uživatelem nebo YEMP bez jakéhokoli zvláštního důvodu e-mailem nebo prostřednictvím platformy.

 

ČLÁNEK 18: PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – JAZYK

 

Na základě výslovné dohody mezi stranami se tyto všeobecné podmínky řídí a podléhají francouzskému právu.

Jsou psány ve francouzštině. V případě, že jsou přeloženy do jednoho nebo více jazyků, v případě sporu převažuje pouze francouzský text.

 

Článek 19: Spory

 

Tyto Všeobecné podmínky a jejich přílohy podléhají francouzskému právu.

Před zahájením jakýchkoli sporných kroků se smluvní strany usilují najít v přiměřené lhůtě smírnou dohodu o svých sporech týkajících se platnosti, výkladu, provedení nebo neplnění, přerušení, ukončení nebo vypovězení účastníků. třicet (30) dnů od oznámení jedné z nich o potřebě smírné dohody doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí.

Při neexistenci smírné dohody, která by se projevila podpisem memoranda o porozumění v této lhůtě, bude každý spor mezi stranami podán u obchodního soudu v Paříži.